หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-04-10 12:48:53

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ.pdf