หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมทำแผนงานเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยเป็นการระดมสมองจากทั้งอาจารย์ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมทำแผนงานเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยเป็นการระดมสมองจากทั้งอาจารย์ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:42:59

วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมทำแผนงานเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

โดยเป็นการระดมสมองจากทั้งอาจารย์ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา

 

        เมื่อบ่าย 13 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี ได้จัดการประชุมทำแผนงานเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

          ในการประชุมนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างมุมองของบุคลากรภายใน และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.สาโรจน์ พรประภา (อดีตอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และอดีตหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (SASIN EMBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sasin), คุณดวงกมล จันสุริยวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA), ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช อาจารย์ประจำจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin), ดร.จิรพล จิยะจันทน์ ที่ปรึกษาศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ในการระดมความคิดนี้ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆให้กับวิทยาลัยนานาชาติ ที่สามารถทำแผนงานเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติในลำดับต่อไป