หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-16 23:07:00

        วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10” โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS), Google Classroom, Loom และโปรแกรมอื่นๆ พร้อมเทคนิคการทำและตัดต่อวิดีโอ การผลิตสื่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Power Point, โปรแกรมคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad (GSP) การสร้างปกบนเว็บไซต์ YouTube และการนำวิดีโอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างข้อสอบโดยใช้ Microsoft Forms และการสร้างหน้าเว็บเพจโดยใช้ Google Sites การอบรมครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิทยา ทองสมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ คุณขจรพล นัยวิริยะ และคุณจิรายุ สาทอง ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ทั้งนี้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชั่วโมงการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ กำหนด โดยโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ที่สามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่สอนบนช่องทางออนไลน์ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและคุณลักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือโลกในยุคดิจิทัลต่อไป