หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-16 23:10:01

         วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS), Google Classroom, Loom และโปรแกรมอื่นๆ พร้อมเทคนิคการทำและตัดต่อวิดีโอ การผลิตสื่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Power Point, โปรแกรมคณิตศาสตร์ The Geometer 's Sketchpad (GSP) การสร้างปกบนเว็บไซต์ YouTube และการนำวิดีโอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างข้อสอบโดยใช้ Microsoft Forms และการสร้างหน้าเว็บเพจโดยใช้ Google Sites การอบรมครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล เอกธุรกิจดิจิทัล คุณปราชญ์ ก้อนเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ทั้งนี้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชั่วโมงการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ กำหนด โดยโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ที่สามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่สอนบนช่องทางออนไลน์ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและคุณลักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือโลกในยุคดิจิทัลต่อไป