หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-16 23:43:07

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา วัชระรังษี กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการ และนางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้