หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-19 11:27:10

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี ดำเนินการตรวจประเมินได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารมณ์ อุตภาพ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.อุษาพร เสวกวิ กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ และนางสาวรดาศา โพธิ์จาด เลขานุการ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไชยสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี, ดร. บุญทอง บุญทวี, และ ดร.กนกรัตน์ คุณะสาระพันธ์ เข้าร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย