หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-26 14:53:59

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี ดำเนินการตรวจประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล กรรมการ, อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์ กรรมการ และนางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์, อาจารย์ญานิกา ชื่นตะโก, อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ และอาจารย์รจนารถ วรมนตรี เข้าร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย