หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-26 15:22:58

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล กรรมการ, อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์ กรรมการ และนางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์, อาจารย์นันทนา ลัดพลี, อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา, อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล, อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง และอาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท เข้าร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย