หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-26 15:32:50

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหารเป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร กรรมการ, อาจารย์ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจากรรมการ และนางสาวอภิญญา จูเลิศ เลขานุการ ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ ดร.ยิ่งศักดิ์  แหวนเพชร, อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ, อาจารย์โสมยา  ปรัชญางค์ปรีชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กวิน วงศ์ลีดี และอาจารย์นิสรา แพทย์รังษี เข้าร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย