หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดกรุงเทพ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดกรุงเทพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-26 16:23:35

     วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจาก คุณนิสา บรรจงการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS), Google Classroom, Loom และโปรแกรมอื่นๆ พร้อมเทคนิคการทำและตัดต่อวิดีโอ การผลิตสื่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Power Point, โปรแกรมคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad (GSP) การสร้างปกบนเว็บไซต์ YouTube และการนำวิดีโอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างข้อสอบโดยใช้ Microsoft Forms และการสร้างหน้าเว็บเพจโดยใช้ Google Sites การอบรมครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประจำวิทยาลัยนานาชาติ,อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ประจำวิทยาลัยนานาชาติ, อาจารย์วิทยา ทองสมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์, ดร.วรางคณา พรเกาะ ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร์, คุณปราชญ์ ก้อนเพชร, คุณขจรพล นัยวิริยะ และคุณจิรายุ สาทอง ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ทั้งนี้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชั่วโมงการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ กำหนด โดยโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ที่สามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่สอนบนช่องทางออนไลน์ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและคุณลักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ หรือโลกในยุคดิจิทัลต่อไป