หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 10:40:25

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ของนักศึกษา นำโดย ดร.ทักษิณา  บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน, อาจารย์กรวินท์ กังวล อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นเจ้าหน้าที่สอบและกรรมการตัดสินรับรองผล  ทั้งหมด 16 ท่าน ซึ่งการดำเนินการจะเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความสามารถให้กับบุคลากรในวิชาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นการยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการยกระดับคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ในการพัฒนาบุคลากร