หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 (นักศึกษา)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 (นักศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-26 15:12:34

     ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4   (นักศึกษา)  นำโดย ดร.ทักษิณา บุญบุตร อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี อาจารย์กรวินท์ กังวล และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ  ได้รับเกรียติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นเจ้าหน้าที่สอบและกรรมการตัดสินรับรองผล  ทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งการดำเนินการจะเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความสามารถให้กับบุคลากรในวิชาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นการยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการยกระดับคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ในการพัฒนาบุคลากร