กำหนดการ

เนื้อหาการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)


วิชาคณิตศาสตร์
1. การสอนโจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model: จำนวนเต็ม
2. การสอนโจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model: เศษส่วน ร้อยละ และอัตราส่วน
3. การสอนเรขาคณิตโดยใช้สื่อ GSP: The Geometer’s Sketchpad
4. การสอนเรื่องการแปลงโดยใช้สื่อ GSP: The Geometer’s Sketchpad
5. การสร้างสื่อการสอนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและสองตัวแปรและกราฟด้วย GSP
6. การสร้างสื่อการสอนทฤษฏีบทพีทาโกรัสโดยใช้โปรแกรม GSP
7. การสอนสมการและอสมการเชิงเส้นโดยใช้สื่อ GSP: 

The Geometer’s Sketchpad
8. การสอนโจทย์ปัญหา: สถิติและความน่าจะเป็นโดยใช้ 

TGT (Team Game Tournament)
9. การใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน (Google Classroom, Google Form)
10. วิธีสอนโจทย์ปัญหา: เรขาคณิตจากข้อสอบ  O-NET
11. การสร้างสื่อการสอนโจทย์ปัญหาด้วย Bar Model and GSP
12. วิธีสอนโจทย์ปัญหาเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
13. การใช้สื่อนวัตกรรมในการวัดผล Kahoot การสร้าง Blog และ Web page ในการเรียนการสอน
14. พิชิตโจทย์ปัญหา: จำนวนและพีชคณิตจากข้อสอบ 

O-NET

วิชาภาษาอังกฤษ
1. Activities for Improving Reading Comprehension
2. Compact Grammar
3. Creative Ways of Teaching Vocab
4. Easy Ways to Improve and Expand Vocabulary: 7 Tips for Learning New Words
5. Experience after Studying
6. Facilitating Not Teaching English Conversation
7. How to Sound Like a Native English Speaker in Conversation
8. How to Use the Memory Palace Technique to Boost Vocabulary
9. Integrated Reading & Writing
10. Strategies for Reading Comprehension Exams
11. Teaching English Conversation in the Digital Age
12. Tools to Increase Reading Comprehension