ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ 61

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ว.นานาชาติ .pdf

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564