ชมรม


กำหนดการ

กิจกรรมเปิดโลกชมรม

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนานาชาติ

เวลา                     
กิจกรรม
11.30 – 12.00ชมรมต่างๆ ประจำตามซุ้มของชมรม
12.00 - 12.15พิธีกรแนะนำชมรมต่างๆ
12.15 - 16.30นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่ตนเองสนใจ
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*** กรุณานำสำเนาบัตรนักศึกษามายื่นสมัครเข้าชมรมด้วยวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจจัดตั้งชมรม 
โดยสามารถดำเนินการได้ตามปฏิทินการจัดตั้งชมรม ดังนี้


กิจกรรมวัน / เดือน / ปี
   - ประกาศรับสมัครชมรม
                                   3 – 16 ตุลาคม 2561
   - ส่งใบสมัครขอจัดตั้งชมรม
                                   4 - 17 ตุลาคม 2561
   - นำเสนอแผนกิจกรรมของแต่ละชมรม
                                   24 ตุลาคม 2561
   - ปรับปรุงแผนกิจกรรม (สำหรับชมรมที่ไม่ผ่าน)
                                   25 - 26 ตุลาคม 2561
   - นำเสนอแผนงานรอบแก้ไข (สำหรับชมรมที่ไม่ผ่าน)
                                   29 ตุลาคม 2561
   - กิจกรรมเปิดโลกชมรม 2018
                                   31 ตุลาคม 2561


เกณฑ์การจัดตั้งชมรม  ::   ใบสมัครชมรม


ส่งใบสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(พี่เมธาวัฒน์ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น1)

ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.