หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ.pdf- ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ ...
2021-02-01 10:05:15
ประกาศ การส่งเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์ม.pdf ...
2020-12-17 10:20:42
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติ ...
2020-09-18 10:43:00
Announcement Interview Result for Teachers of the Project of SSRUIC and PPAO
Download Document Announcement Interview Result for Teachers of the Project of SSRUIC and PPAO ...
2020-07-22 09:14:26
SSRUIC Full time Foreign Teacher Vacancies
Download Document International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) Full time Foreig ...
2020-06-24 12:59:41
เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
Download PDF ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ ...
2020-05-01 13:44:59
ประกาศปัจจุบัน