คู่มือนักศึกษา1. สาส์นจากอธิการบดี
2. สาส์นจากคณบดี
3. คณะผู้บริหาร

4. ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
- ระเบียบฯ วินัยนักศึกษา.pdf
- ประกาศฯ กิจกรรมรับน้อง.pdf
- ปรกาศมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมนักศึกษา 2560.pdf
- ประกาศฯ ลงโทษตัดคะแนน.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุและกรณีอื่นนอกเหนือจากอุบัติเหตุ
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา.pdf
- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
5. แบบฟอร์ม
- ใบคำร้องทั่วไป
- ใบลาป่วย / ลากิจ
- ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6. นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- รายละเอียดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- รายวิชาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- ใบสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน
7. ปฏิทิน
- ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
- ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
8. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)
9. เอกสารอื่นๆ
- ตารางสอน
- ตารางสอบ